Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Zdravie a medicína

 

Terapia v hlbinách podvedomia

Človek za svojho života zažil mnohé kritické situácie, s niektorými sa vyrovnal, iné iba potlačil a v podvedomí si ich nesie ako nevybavený konflikt. Dr. Reimar Banis, vďaka dlhoročnému úsiliu, vyvinul novú energeticko-homeopatickú testovaciu a terapeutickú metódu, ktorú nazval „Psychosomatická energetika“. Pomocou nej dokáže s vysokou presnosťou určiť všetky konflikty a traumy človeka, ktoré sú príčinami jeho chorôb, a tie potom lieči pomocou homeopatie.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Rakovina

Vyžarovanie ľudského ducha je dnes v dôsledku prevažujúceho materiálneho, na tento svet zameraného nasmerovania pozemského človeka veľmi oslabené a skalené. Preto je sotva ešte schopné oživujúco pôsobiť na funkcie buniek a orgánov, aby sa dosiahlo "žiarivé zdravie".
Predstavme si teraz, že k tomuto všeobecne oslabenému duchovnému žiareniu sa pridruží aj telesné poškodenie, vyvolané dlhodobo pôsobiacim dráždením buniek jedovatými látkami, potom sa štruktúra molekuly bunky zmení tak, že riadenie buniek je veľmi ochromené. Už nedokážu prijímať správne informácie. Dochádza k poruche riadenia a zásobovanie kyslíkom pozvoľna vypadáva. V dôsledku toho sa bunky dostávajú do stavu kvasenia a tvoria spolu s látkami živného roztoku bez zábran sa zväčšujúci nádor: rakovinový nádor ako posledný stupeň rozsiahleho narušenia duchovného a telesného druhu.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Autizmus

Zistenie, že dieťa je postihnuté diagnózou PAS, je veľkou skúškou rodičovskej lásky, výzvou na zamyslenie sa nad hodnotami svojho života, zodpovednosťou rodičov i nad schopnosťou milovať toho, kto nie je v našich očiach dokonalý a nenaplňuje naše očakávania. Našim očiam, srdciam a mysliam zostáva duchovné posolstvo tejto novodobej hrozby našej civilizácie ukryté. Čo nám chce naznačiť táto veľká skupina postihnutých bytostí, ktoré sú našim srdciam najbližšie, a aké precitnutie ich môže vyslobodiť z ich zakliatia?
I keď so stanovením diagnózy bývajú často problémy a nejasnosti, môžeme povedať, že deti s diagnózou PAS sú „iné“. Už malý kojenec nereaguje na blízkych ľudí vo svojom okolí, niekedy sa pozerá na jedno miesto dlhú dobu, nepozerá sa na matku či inú osobu, ktorá sa nad ním skláňa, často plače a neupokojí sa ani v matkinom náručí. Autistické dieťa sa neusmieva. I v ďalšom vývoji prejavuje očividný nezáujem o kontakt s ľuďmi, vrátane najbližšej rodiny, a neschopnosť komunikovať a nadväzovať kontakty s okolím.
                                                                     [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Nebezpečenstvo hypnózy

Počas hypnotickej indukcie je možné meracími prístrojmi zaznamenať určitý blok mozgovej aktivity v prednej časti hlavy, predovšetkým na jej ľavej strane. Zabrzdenie aktivity tejto časti mozgu u zhypnotizovanej osoby spôsobí, že svoju vôľu podriadi hypnotizérovi a nezaujíma sa, či je to pre ňu dobré alebo nie. A aj keby áno, už nie je schopná to posúdiť.
Mozog reaguje mnohými spôsobmi v závislosti od konkrétneho hypnotického pokynu. Keď je osobe skúmanej bez hypnózy ukázaná na obrazovke napríklad lopta, je pri meraní elektroencefalografom zachytený určitý signál nervových buniek (tzv. elektroencefalogram, presnejšie „mozgová vlna P 300”). Tento signál zostáva stále rovnaký, až kým sa pokusnej osobe nepovie napríklad: „Predstav si, že ti výhľad na loptu zakrýva papierová škatuľa!” alebo „Teraz nič nevidíš, vôbec nič!”
 .                                                                     [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Alzheimerova choroba

Ak sa venujeme niečomu opakovane, a to aj v myšlienkach, začína to intenzívne pôsobiť a prinášať plody. Ale aj opakované zanedbávanie vecí, ktoré sú pre ľudský život zásadné, prináša svoje, žiaľ často nepríjemné plody.
V prednáške to MUDr. Ján Palouček dokumentoval na Alzheimerovej chorobe. Ľudský mozog má časti (predné cingulum a ďalšie), ktoré – ako nedávno veda odhalila – spracovávajú morálne a citové otázky.
V tele platí, že funkcia udržuje orgán, a každá bunka v tele, ak nemá „prácu“, odumiera. Pokiaľ nezamestnávame svoj cit a súčasne pôsobením všadeprítomného násilia v médiách sa ešte navyše citovo otupujeme, prestávajú byť tieto časti mozgu prekrvované a ich bunky sú potom náchylné k rôznym degeneratívnym prejavom. Po rokoch a desaťročiach takého prístupu sa môže prejaviť degenerácia a v príslušnej časti mozgu sa začnú ukladať metabolity látky. Tým vzniká demencia.                                                                     [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Prirodzené dýchanie. Odovzdanie sa.

Všetci dýchame. Každý človek má nejaký dýchací rytmus, ktorý je mu vlastný, osobitý, úplne zodpovedá jeho osobnosti. Ale dýchanie je často zakryté, hlboko zahrabané, uskutočňuje sa väčšinou úplne nevedome. Hĺbka dýchania, jeho prirodzenosť a harmónia závisí medziiným aj od schopnosti vnútorného sústredenia. Správne dýchanie je vedomý živý dej, ktorý podporuje súlad tela a ducha, čo sa dá už ťažko povedať o umelej technike dýchania, spôsobujúcej skôr rozdelenie.                                                                      [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Prítomnosť sa stresu vysmeje

Pre stresovaného človeka je v danom okamihu dôležitejšia budúcnosť ako súčasnosť. Jeho myšlienky - sprevádzané strachom, že všetko nestihne včas - krúžia okolo budúceho prežitku, ktorý má dosiahnuť. Človek sa tak nezaoberá naplno tým, čo práve robí. V prírode alebo aj pri jednoduchých remeselných činnostiach je spravidla jednoduchšie zotrvať v prítomnosti, pretože pri nich človek potrebuje málo myšlienkových konštrukcií. Jednoducho vidí, čo treba urobiť, a urobí to.                                                                       [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Svetlo je život i liek

Vibračná energia slnka je najmocnejšou životodarnou silou najbližšieho vesmíru, ktorý nazývame slnečnou sústavou. Dnes vieme celkom isto, že najrôznejšie aspekty a frekvencie tejto energie ovplyvňujú našu náladu, chovanie a životné funkcie. Biologická vnímavosť organizmu k týmto rôznym frekvenciám určuje, ktorý z aspektov jeho funkcií bude stimulovaný a vyživovaný. Každá farba spektra má svoju výživnú hodnotu a je potravou pre vznik a vývoj určitých aspektov nášho bytia. Všetky frekvencie dohromady tvoria dúhu vyváženej výživy, zasahuje a synchronizuje funkcie všetkých organizmov s chronológiou kozmu.                                                                      [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Minimalizujte paniku!

V máji 2005 svojim príspevkom Päť biologických zákonov novej medicíny, Dr. med. Mag. Theol. Ryke Geerd Hamer prezentoval svoju prevratnú teóriu (tzv. German New Medicine - nemeckú novú medicínu) na 1. Medzinárodnom kongrese doplnkovej a alternatívnej liečby rakovinových ochorení v španielskom Madride.
Ako udáva autor, GNM je založená na prísne vedeckom základe a je aplikovateľná na všetky v medicíne známe ochorenia: na ktoromkoľvek medicínskom prípade možno odskúšať a potvrdiť jej päť biologických zákonov.                                                                      [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Duchovné následky fajčenia

„Vnútorný príjemný pocit“ zasahuje aj to najvnútornejšie jadro človeka – jeho ducha. Škodlivé látky, ktoré sa fajčiarom dostávajú do krvi, spôsobujú zmenu jej zloženia a tým aj zmenu jej vyžarovania. Ako sme už uviedli v iných článkoch Sveta Grálu, vyžarovanie krvi človeka je dôležité kvôli správnemu fungovaniu duše obývajúcej fyzické telo. Krv vysiela lúče alebo vlny, svojou jemnosťou podobné tým vyžarovaniam, ktoré vychádzajú z najhustejšieho obalu duše –„astrálneho tela“. Podobnosť týchto žiarení vytvára „most“ medzi telom a dušou, po ktorom prebiehajú všetky informácie medzi materiálnym a nemateriálnym. Práve týmto mostom je duch počas svojej inkarnácie na zemi pevne spojený s telom.                  [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Choroby nezačínajú v tele

Ťažké ochorenie stavia človeka zoči-voči skutočnosti, o ktorej takmer celý život vedel, no snažil sa na ňu nemyslieť: zomrie; a to pravdepo- dobne skôr, než predpokladal. Okrem snahy o uzdravenie začína predo- všetkým inak hospodáriť s časom, ktorý mu prípadne ešte zostáva. Snaží sa vyrovnať dlhy vo vzťahoch k ľuďom a k životu vôbec; ich existenciu a ťarchu naraz vníma intenzívnejšie. Jasne pociťuje, že stojí pred prahom, za ktorým končí vláda svetských zákonov a možnosť klamať pomocou nich seba i druhých. Cíti prítomnosť pravdy, ktorá nepozná prikrášľovanie a vrhá jasné svetlo na jeho skutky, na jeho myšlienky, priania a žiadosti. Možno vyvstane aj želanie, aby mohol ešte mnohé zmeniť, vyrovnať alebo napraviť. Toto želanie je posilnené často aj vedomím o existencii vyššej moci, ktorá riadi beh sveta i ľudských životov; tušením tej moci, na ktorú človek za svojho života takmer nedbal alebo sa jej dokonca snažil protiviť alebo ju zosmiešniť. Pod tlakom choroby a hroziaceho pozemského konca uznáva, že nežil dobre.                  [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Keď sa rakovina vzdáva

Košická tlmočníčka a prekladateľka Edith Bartkó je presvedčená, že jej život zachránila neortodoxná metóda liečby – Breusseho kúra, kvôli ktorej sa rozhodla osloviť svojho známeho doktora Košlíka – odborníka na naturálne spôsoby liečby.
Breusseho kúru pred niekoľkými desaťročiami opísal Švajčiar Rudolf Breusse. Breusseho kúra je skutočne drastická diéta. Počas 42 dní pacient nesmie konzumovať žiadnu tuhú stravu – môže užívať iba päť druhov surových zeleninových štiav a presne vymenované čajové zmesi.                 [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Keď chýba zdravie

Nejeden z nás už vo svojom živote zažil bezmocnosť zoči-voči ťažkej chorobe. Choroba je niečo, čo vnímame ako nutné zlo, niečo, čo by snáď ani nemalo existovať a predsa...
V dvadsiatom storočí veda pokročila v objavovaní patogénov, vírusov a baktérií, ktoré nám komplikujú život. Proti mnohým akútnym chorobám sme našli účinné zbrane. Naopak, choroby chronicky sa opakujúce, takzvane nevyliečiteľné sú na vzostupe.                 [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Je transplantácia orgánov krádežou?

Imunitný systém človeka vníma transplantovaný orgán ako cudzorodého votrelca. V cudzom tele môže akýkoľvek transplantovaný orgán existovať len za predpokladu, že je trvalo chránený pred obrannými silami hostiteľského organizmu. Takú ochranu zaisťujú imunosupresíva, teda lieky, ktoré znižujú obranyschopnosť organizmu. To znamená, že cudzí orgán môže znášať len to telo, ktorého prirodzené obranné reakcie sú sústavne potláčané.    [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


Obrazná reč krvi?

Na začiatku 60. rokov Hannelore Auras–Blanková počas rutinných krvných vyšetrení v laboratóriu spozorovala niečo fascinujúce, niečo, čo malo ďalekosiahle následky: Na hrubo nanesených miestach „krvného náteru“ sa opakovane ukázali javy, ktoré zodpovedali určitým obrazovým formám. Výskumníčka experimen- tovala potom s tým, že krv nerozotierala ako obvykle v tenkej vrstve, ale ju ponechala v hrubšej vrstve. Pritom sa potvrdilo, že v krvi sú viditeľné obrazy a tvary, ktoré sa podobajú orgánom ľudského tela.  [Celý článok]
Téma:  Zdravie a medicína


 
 

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia