Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

  TÉMA:    Spoločnosť

 
Je tykanie naozaj tak nevinné?
Autor: Milan Púček
Niektorí sa k nemu prikláňajú s tvrdením, že je moderné a prispieva k uvoľneniu vzťahov, vedie k zblíženiu a zjednodušuje komunikáciu. Iné názory vyjadrujú naopak opatrnosť a odmietajú všeobecné potykanie ako vážny zásah do medziľudských vzťahov, ktoré sa tým veľmi skomplikujú. Zvlášť v pracovných kolektívoch to môže znamenať aj rozvrat kompetencií, čo máva za následok, že veci, ktoré by sa mali riešiť viaznu alebo sa hádžu do „outu“, pretože s nezdravou povoľnosťou sa toleruje aj klesanie latky zodpovednosti.

Tykanie však môže priniesť ťažkosti druhu omnoho závažnejšieho, než sa navonok pri povrchnom posudzovaní javí. Tykaním sa totiž otvárajú dvere pre vstúpenie takých javov, ktoré boli dovtedy držané na uzde prirodzeným, nutne rešpektujúcim odstupom. Táto ochrana prirodzene spočíva viac v duchovnej ako vo vyložene pozemskej rovine, ktorá je skôr zrkadlením duchovných prejavov, pretože ľudia sa síce javia navonok rovnocenní svojim správaním a spoločenským vystupovaním, s vnútornou zrelosťou to však vyzerá úplne inak.

Bez ohľadu na dnešné zvyky, ľudia, ktorí cítia vyššiu zodpovednosť za svoj život a nechcú so sebou neustále ťahať bremená, ktoré vôbec nepotrebujú, varuje vyšší zmysel pre cit k tomu, aby s tykaním zaobchádzali predsa len opatrnejšie. Ak sa človek cíti byť osobnosťou, nepristúpi na povrchné a náhle potykania zo zvyku, ale dobre si zváži, s kým chce túto dôveru udržiavať.

Neviditeľné putá

Vykaním človek prejavuje úctu k duchu druhého, rešpektuje slobodu jeho prejavu i jeho priestor, čo súvisí aj so zachovaním prirodzeného odstupu. Potykaním však dovoľuje vyzvaný vyzývateľovi priblíženie, čo v duchovnej rovine znamená spojenie. Dochádza k dobrovoľnému vytvoreniu puta, ktoré je obzvlášť problematické, ak sú rozdiely vnútorného života tykajúcich si ľudí značné. Tento vzájomný dobrovoľný vzťah znamená aj otvorenie sa prúdom, voči ktorým by mnohí, ak by tieto brány neotvorili, boli uchránení nejedného zla, či „obťažovania“ a drzosti, z týchto prúdov pochádzajúcich.

Najlepšie to poznať v extrémnych prípadoch, keď si potykajú ľudia, vnútorne vzájomne úplne odlišní, napr. ak jeden má ušľachtilé zmýšľanie a druhý je nízkeho, povrchného charakteru. Ten prvý bude zraňovaný a sťahovaný k „nižšiemu“ spoločníkovi, vystavený aj prúdmi jeho zasahujúcimi, pretože ten z dôvodu buď svojej „nezrelosti“ alebo duchovnej pustoty necháva bez odporu otvorený voľný priechod nízkym výpadom a náladám, ktoré ním zmietajú. Nie je už dôležité či v priamej komunikácii alebo len v myšlienkovej rovine.

„Posmech nízkeho spoločníka“ často znevažuje i cit pre vyššie hodnoty, ušľachtilejším človekom ctené, ktoré sú hádzané pod nohy k rozšliapaniu. Tak často nejeden márne hľadá príčiny záhadného ústupu pred nízkymi názormi, ktorým sa ešte donedávna dokázal postaviť a dôrazne im odporovať. V „klesaní“ sa mu potom nielen zdajú nepodstatné, ale stávajú sa i stále viac nejasnými, nehovoriac o záhadnom víre emócií a nepríjemného stavu nepohody, ktorý často nastáva ako dôsledok „dôverného“ tykania si s povrchným človekom.

Obťažovanie plynúce zo spojenia vnútorne rozdielnych ľudí prebieha vždy. Extrémne povahy sa sebe navzájom snažia síce vyhnúť, no z rozumových dôvodov sa často činí kompromis. Takým dôvodom môžu byť nevyhnutné spoločenské kontakty, uprednostňovanie výhod, kariérizmus, šplhúnstvo v zamestnaní, pochlebovanie nadriadeným a pod. Podobné je to aj vo vzťahoch rozvetveného príbuzenstva, ktoré si v niektorých prípadoch pokladá za samozrejmé zasahovať aj do osobných práv zúčastnených.

Na tejto zemi je tak veľká rozmanitosť vnútorného stavu ľudí, a s tým súvisiaca rozdielnosť cieľov a uznávania hodnôt, že by bolo najlepšie sa tykaniu vyhýbať čo najviac.

Vykanie predstavuje ešte prirodzenú duchovnú ochranu, ktorá podporuje zdravý odstup a rešpekt medzi ľuďmi rozdielnej zrelosti. Túto zrelosť však nie je vidno na postavení ani hierarchii spoločenského rebríčka, pretože ten ako ani vzdelanie s tým zväčša nemajú nič spoločné. Rozhoduje miera rozvinutých ctností a zmysel cieľa, čo je poznať na človeku aj podľa toho ako v každodennej praxi bežného života vyjadruje úctu k vyšším hodnotám. Prejavovať duchovnú inteligenciu nie je to isté ako rozumovú. Vysokú rozumovú inteligenciu môže mať totiž aj povrchný táraj, intrigán, rafinovaný poškodzovateľ povesti blížnych, predsa však je duchovne úbohým a zakrpateným jedincom, hoci jeho skutočný šat – zatiaľ nie je vidieť. Jeho správanie však vysiela dostatok znamení, aby sa bystrému človeku mohli otvoriť oči.

Preto je obzvlášť namieste zvýšená pozornosť pred ľuďmi, ktorí ponúkajú tykanie ako na bežiacom páse. Často už pri prvom zoznámení automaticky. S nasadeným výrazom akéhosi dobromilstva nastavujú ruku ako celkom samozrejmý výraz dôvery. Práve tento druh ľudí a sú to väčšinou ľudia nie silného charakteru, pociťuje pri stretnutí s inými prekážku, prirodzený odstup, ktorý im vadí, bráni presadiť vlastný spôsob komunikácie. Preto sa už podvedome snažia takú prekážku prelomiť niekedy až s drzosťou a „stiahnuť“ aj druhého do sféry svojej úrovne názorov a spôsobu života. Dá sa vytušiť, že u spoločníka s nízkymi cieľmi a často i prázdnym vnútorným životom nebude takéto spojenie nikdy príťažlivé. Vždy bude na obtiaž!

Ešte horšie je, ak sa tykanie ponúka pri alkohole, kde zábrany padajú tiež najrýchlejšie. Často sú až trápne všeobecné potykania na podnikových večierkoch, akoby sa už len na to čakalo, a išlo o ten najdôležitejší prejav ústretovosti. Inak sa všetko javí po „prebudení sa“ na druhý deň, keď toho nejeden človek ľutuje. Ale najskôr si to mnohý uvedomí až oveľa neskôr. V bežnom spoločenskom styku sa totiž problém navonok (zdanlivo) neprejaví, pokiaľ nedôjde medzi týmito ľuďmi k vážnemu morálnemu stretu, alebo pri riešení problému, kde sa ukáže skutočný charakter a povaha, dovtedy úspešne ukrývaná a nijako zvlášť nevystupujúca.

Odhliadnuc od vážneho rozhodnutia, keď sa vzťah potvrdzuje tykaním, je všeobecne ponúkané potykanie zo zvyku ľahkovážnym prelomením prirodzených hraníc, ktoré ducha ešte chránili. V podstate ide o snahy zaradenia sa do davu akejsi skupinovej duše, čo stiera osobnostnú jedinečnosť. Zúčastneným sa vnucuje rovnaký, nemenný model správania, cítenia, myslenia ako aj ... hodnotenia druhých. Tak je to v kolektívoch i v rodinách.

Duchovné následky

Dnešná doba povrchnosti so všetkými znakmi zaostalosti v duchovnej rovine zdanlivo nenahráva tomu, aby človek usiloval o vyššie hodnoty. Je to samozrejme sebaklam. Ale ani túžbe ľudí, hľadajúcich cestu k radostnejšej ústretovosti všeobecné potykanie nepomôže. Pochopením významu úcty k duchu druhého človeka ako i k sebe samému, sa môže láska k blížnemu prejavovať pri zachovaní vykania spôsobom omnoho presvedčivejším.

Človek by si mal hlavne ujasniť rozdiel v spájaní telesného a duchovného druhu a tak aj zvážiť s kým sa chce naozaj spájať a do akej miery vyjsť v ústrety dôvernému tykaniu, pretože tým preberá zodpovednosť, ktorej následky sa pozemskou smrťou nekončia. Naviazané vzťahy pozemská smrť nezruší, pretrvávajú ďalej a dnes by už nemuseli byť neznáme ani duchovné následky z pút, ktoré sa často so zdesením poznávajú ako prekážajúca záťaž.

V priebehu nastávajúceho diania snáď ešte nejednému prinesie rozčarovanie zo správania sa blížnych dostatok dôkazov o nutnosti chrániť si najosobnejšie vnútorné hodnoty a privedie ho i k zásadnému rozhodnutiu, nezoslabovať sa viac neuváženým spájaním s kýmkoľvek len preto, že stratil odvahu nepripojiť sa k davu.

K správnemu pochopeniu však napomôže láska. Nie zmäkčilá, ustupujúca a všetko odpúšťajúca láska, ale taká, ktorá podporuje ušľachtilý cieľ, vyzdvihuje krásu a pravý pôvab, napomáha k bdelosti a varuje neuvážene otvárať svoje vnútro nízkym vplyvom.

Prísnosť v láske sa môže javiť bezohľadnou iba tomu, kto by si chcel sebecky vynucovať práva, ktoré mu nepatria. Tomu však, kto je schopný ju vidieť v jej krištáľovej podobe prináša nesmierny úžitok. Taký človek si bude aj seba a svoje duševné vlastníctvo chrániť omnoho viac ako doteraz. Ochrana vykaním by k tomu mala byť prvým a základným predpokladom.

 
.

Ak vás v článku niečo zvlášť zaujalo, alebo máte v tejto oblasti osobnú skúsenosť, napíšte nám.

  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia