Osobnosti 

   Herbert Vollmann                  

Okruhy tém

   Médiá - video - nové             
   Médiá - audio - nové            
   Svetonázor a náboženstvo  
   Zdravie a medicína              
   Veda a reč prírody               
   Výchova a vzdelanie            
   Umenie a kultúra                  
   Človek a svet                        
   Duch a duša                         
   Osud a reinkarnácia             
   Smrť a druhý breh                 
   Spoločnosť                            

 Centrum Sveta Grálu 

   Základné informácie             
   Kalendár podujatí                  
   Kde nás nájdete                    
   Fotogaléria                            

 Fórum 

   Prednášky                           
   Príspevky čitateľov              
   Rozšírená listáreň               
   Svet Grálu a médiá             
   Napíšte nám                         

 Servis 

   2 % z dane                            
   Impressum                           
   Kontakt na redakciu             
   Mapa stránok                       

   Spisy Herberta Vollmanna

 
Jeden z tých, ktorí pôsobili v najbližšom okolí Abd-ru-shina, Herbert Vollmann, vo svojich knihách, vychádzajúcich z poznania Abd-ru-shinovho vedenia, hovorí k človeku ako pomocník, ukazujúci na duchovné a pozemské súvislosti o ktorých sa ľahko môže sám presvedčiť už v jemu známom prostredí pozemského života a spoločenského diania. Zároveň dáva človeku uvidieť rozdiel medzi budovaním opierajúcim sa o duchovné zákony, ktorými sa riadi celý vesmír, a stavbou vystavanou iba na základoch chladného analytického rozumu. Na niektorých miestach sa zviditeľňuje až prorocké naplnenie toho, čo muselo nevyhnutne vzniknúť ako dôsledok trvalého nerešpektovania zákonov stvorenia, na ktoré Abd-ru-shin poukázal, a čo sa muselo naplniť až k neblahému koncu.

Nech prehovoria na úvod slová autora štyroch kníh, Herberta Vollmanna:
 
Vôľa Božia stojí za všetkým, všetko napĺňa a uvádza v pohyb.
Tu, v hrubohmotnosti zeme, vidíme všade len posledné výbežky tejto večnej Vôle, ktoré sa prejavujú v jej nezmeniteľných zákonoch. Je zvlášť povzbudzujúce a oblažujúce pre ľudského ducha, keď môže vypátrať a pochopiť hlboký zmysel vonkajších udalostí: lebo to, čo je skutočné, leží mimo pozemských pojmov a môže byť chápané iba duchom.
O to sa tu snažíme. Čitateľ má pri tom možnosť dozvedieť sa to či ono, čo sa nedá vyskúmať púhym pozemským vedením, a predsa je to skutočné.

Herbert Vollmann 

Všetky uvádzané články pochádzajú z pôvodnej edície kníh, ktoré vyšli z nakladateľstva Stiftung Gralbotschaft Stutgart:

Herbert Vollmann:

          Svet, aký by mohol byť !          - Vomperberg, november 1970
          Vedenie pre svet zajtrajška    - Vomperberg, apríl 1974
          Čo stojí za tým                          - Vomperberg, august 1976
          Brána sa otvára                        - Vomperberg, január 1981
 

V súčasnosti sú články usporiadané v knihách pod novým názvom:

 "Der Weltenwanderer“ - „Pútnik svetmi" (slovenský preklad)
 "Religiöse Themen in neuer Sicht“ - „Náboženské témy
     v novom pohľade“
(slovenský preklad)

a v pripravovanom preklade ďalších dvoch kníh:

 "Neues Wissen zur Zeit der Weltenwende“ – „Nové vedenie pre čas
    obratu svetov"
a
 "Ein Blick in die andere Welt“ – „Pohľad do iného sveta"
 


Odkiaľ prichádza zlo?

O tejto otázke premýšľalo už mnoho ľudí bez toho, že by sa našlo riešenie. Existuje napríklad názor, že zdrojom všetkého zla je padlý archanjel Lucifer, na ktorého padá zodpovednosť. Nedá sa predsa predstaviť, že by Boh mohol stvoriť obludu menom „človek", ktorá už po tisícročia rozširuje vo svete špatnosť, zlobu, sprostotu a ukrutnosť.  
                                 [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Svoj osud si vytváraš sám!

Tak často si lámeme hlavu nad osudom svojím i druhých ľudí, ktoré sa nám javia také záhadné! Tak mnohý človek, o ktorom viem, že chce len dobre, je ťažko tiesnený starosťami a biedami! Tak mnohé dieťa prichádza na zem s telesnou chybou, dedičnou chorobou alebo charakterovými nedostatkami; je teda zaťažené osudom, ku ktorému v tomto pozemskom živote určite nedalo žiadny podnet! Je mnoho takých prípadov, keď ľudia musia vytrpieť údel, v ktorom im napriek najlepšiemu chceniu, vytrvalému úsiliu a čistote správania sa padá zo stromu osudu viac trpkých než sladkých plodov na ich cestu životom.            
                                                      [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Poznaj sám seba

Pravé poznanie vidí veci tak, ako boli od prvopočiatku Stvoriteľom zariadené. Nepodlieha výkyvom a klamom a nie je závislé od rozumu, ktorý je síce užitočným nástrojom ducha tu na zemi, ale nie je schopný povzniesť sa nad pozemské.
Rozum si môže učením a pozorovaním privlastniť znalosti, a tie ďalej rozširovať a uplatňovať v pozemskom konaní, nemôže však nikdy dospieť k duchovnému poznaniu, pretože sama jeho podstata to vylučuje. Duchovné poznanie je vyhradené iba duchu, ktorý si v priebehu svojho pozemského života poznávaním vytvára hodnoty, ktoré budú trvať i po jeho pozemskej smrti a otvoria mu cestu k návratu do večného domova.     
                               [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Stíhanie viny do tretieho a štvrtého pokolenia

Zákon o sejbe a žatve, príčine a účinku, ktorý môže byť nazvaný aj zákonom zvratného pôsobenia, je rovnaký pre celé stvorenie, platí i pre ľudské konanie a myslenie a určuje priebeh osudu.
Sem patria i deje, ktoré sa často označujú ako náhoda v zmysle ľubovôle a riadenia naslepo.
V skutočnosti sú to však následky zákonitých pochodov, ktoré sú často zvláštne a nevysvetliteľné, pretože človek už nie je schopný prehliadnuť a poznať neviditeľné súvislosti.         
                                             [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Čo je šťastie?

Vo svetovej literatúre môžeme nájsť mnoho kníh a spisov, v ktorých sa autori pokúšajú ukázať ľuďom cestu k šťastiu. Ak sa pokúsime zahĺbiť sa do ich obsahu, môžeme vo väčšine prípadov zistiť, že šťastím je mienený len celkom obyčajný pozemský zisk v spoločenských a hmotných pomeroch.
Za dôležité sa predovšetkým považuje dosiahnutie postavenia, ktoré prináša pozemské bohatstvo a uspokojí potrebu uplatniť svoj vplyv. Tým sa dosiahne cieľ na ceste k šťastiu, ktorá v tom prípade vedie len tak ďaleko, pokiaľ ju pozemské zmysly a city môžu sledovať.          
                                [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Hľadanie Pravdy

Hľadanie Pravdy neznamená iba súhrn názorov a myslenia určitej spoločenskej triedy, ktorému sa hovorí ideológia, ale vysoko nad tým stojacu túžbu ľudí vážne hľadajúcich Pravdu.
To, čo mnohí ľudia prežívajú ako hlboko precítenú túžbu po hodnotách, ktoré sú nemenné a ktorých sa možno s dôverou duševne pridŕžať, nie je ničím iným, než hľadaním večnej Pravdy.           
                                          [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Zdravé peňažníctvo

Peniaze sú významným a neodmysliteľným faktorom vo vzájomnom hospodárskom styku ľudí.
O to väčšie zvraty môžu nastať, keď sa peňažníctvo ukáže ako nezdravé. Následky môžu dosiahnuť katastrofálne rozmery, ako k tomu vždy znova a znova dochádza pri veľkých infláciách (znehodnoteniach).
Zdá sa však, že stále sa opakujúce ťažké hmotné straty a s nimi spojená veľká duševná núdza, zmeny v poňatí práva a zvyklostí, ako i porušovanie vernosti a viery neviedli k premýšľaniu o tom, v čom mohla spočívať chyba, ktorá sa opakuje ešte i dnes.         
                                           [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Nie je čas na duchovné

Človek má tak málo času na duchovné dianie. Pritom on sám, jeho vlastné ja, jeho duch, je časťou tohto diania už len tým, že pochádza z duchovnej ríše. Tam je jeho rajský domov, ktorý opustil, hnaný túžbou po uvedomení si seba samého.
Ani na zemi človek nezabúda na svoj domov, keď sa vysťahuje do iného kraja. Často spomína na svoj rodný domov a cnie sa mu za ním. O svojom duchovnom domove, ktorý leží hore v raji, však už nevie nič. Nemá o ňom ani tušenia. A predsa duch stále túžobne čaká, že temné steny, ktoré okolo neho postavila ľudská vina, budú strhnuté, aby mohol voľne hľadieť Svetlu v ústrety.           
                                          [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Príroda má vždy pravdu

Tento výrok je obsiahnutý v rozhovore Goetheho s Eckermannom (13. 2. 1829): „...ale príroda nerozumie žartu. Je vždy pravdivá, vždy vážna, vždy prísna, má vždy pravdu. Chyby a omyly sú vždy na strane človeka. Príroda pohŕda tým, kto nestačí, a iba otvorenému, pravdivému a čistému sa vzdáva a zjavuje mu svoje tajomstvo.“    
                                                [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Väčšina rozhoduje

Väčšina rozhoduje nielen pri voľbách a hlasovaniach v pozemskom dosahu. Aj vo veľkom dianí vo stvorení udáva cestu, ktorou ľudstvo musí vo svojom duchovnom vývoji ísť, či už je tento vývoj správny alebo nesprávny, či vedie do temnôt alebo speje k svetlým výšinám.
Dnes je, žiaľ, smutnou skutočnosťou, že ľudstvo vo svojej väčšine už po tisícročia volilo cestu do hlbiny a že sa vo svojom duchovnom úpadku stále viac blíži k priepasti.        
                                             [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Chudobní duchom

„Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské“ stojí v Kralickej biblii (Mat. 5,3). V iných prekladoch sa hovorí „Blahoslavení chudobní v duchu“ (Ekumenický preklad z roku 1973). Namiesto toho sa tiež hovorí: „Blahoslavení sú prostí, lebo ich je kráľovstvo nebeské“.
Už mnohý hľadajúci sa zamyslel nad tým, aký zmysel majú slová „chudobní v duchu“ a prečo práve oni majú prísť do kráľovstva nebeského. Je tu nejasnosť, ktorá by sa nemala pripustiť, pretože Ježiš vyjadroval svoje učenie vždy prosto a jasne.      
                                               [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Strieborná šnúra

Z Jánovho Zjavenia sa dozvedáme, že i na onom svet sú odevy: „Umyli rúcha svoje a vybielili ich v krvi baránkovej ...“ (Zj. 7,14).
Ľudský duch nosí za svojho pozemského života okrem pozemského tela ešte telo jemnohmotné, ktoré rovnako potrebuje na svojej púti hmotnosťou, ktorú nazývame aj svetom či neskorším stvorením. Potrebuje ich na ochranu a zrenie svojho ducha. Rúcha v Zjavení sú práve tieto jemnohmotné telá, ktoré môžeme nazvať aj odevmi alebo záhalmi. Pokiaľ sa človek má dostať do raja, musia byť očistené od všetkej špiny zlého myslenia a konania, a tak sa stať svetlými a ľahkými.        
                                             [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Smrť a onen svet

Narodenie a smrť sú počiatkom a koncom ľudského života. Človek, ktorý v sebe chová ešte aspoň trocha túžby po Pravde, nemôže nechať nepovšimnuté dve dôležité otázky – totiž ako vstupuje život do pozemského tela a čo sa s ním stane po smrti.
Väčšina ľudí tak uviazla v nízkych názoroch zameraných na pozemské, že sa od nich už nemôže odpútať. Jednostranným prepestovaním k zemi pripútaného pominuteľného rozumu ľudia stratili veľmi dôležitý kľúč na skúmanie záhad života – totiž schopnosť vyvodzovať závery z toho, čo má svoju príčinu „hore“ a čo sa „dole“ javí ako následok. Napriek tomu by bolo možné získať ešte mnohé vyššie poznatky už len pri štúdiu následkov tu „dolu“, pokiaľ bude braný zreteľ na to, že ako vo viditeľnom tak i v pozemsky neviditeľnom svete sú v činnosti tie isté zákony.
                                                     [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


Záhradní trpaslíci

Keby sa nám náhle otvorili oči, aby sme mohli vidieť do vnútorného pôsobenia prírody, nevychádzali by sme z údivu a úžasu. Všade v prírode by sme objavili činné sily ako živé bytosti, ktoré horlivo a svedomite spolupôsobia na zrode a zániku v rozsiahlych ríšach prírody.
Všetky tieto malé a veľké prírodné bytosti, ktoré môžeme nazývať aj malí a veľkí bytostní, majú ľudské formy, pretože okrem svojho bytostného jadra ako základného druhu majú v sebe trochu z toho, čo v sebe nosí ako svoje jadro človek: z duchovného, ktoré podmieňuje ľudskú formu.
Keby sme mohli nahliadnuť dôkladnejšie, objavili by sme napokon aj originál záhradného trpaslíka, ktorého približné zobrazenia vo viac alebo menej dobrých vyhotoveniach zdobia mnohé záhrady.
                                                     [Celý článok]
Téma:  Články Herberta Vollmanna


  Vytlačiť článok     Poslať odkaz mailom   Zdieľaj článok

Rýchle hľadanie

Kliknite na...

Svet Grálu TV na Youtube

Časopis Svet Grálu
na Facebooku

Kalendár podujatí

Prednášky pre verejnosť
Ponuka podujatí organizovaných 
Neziskovou org. Svet Grálu
a  Nadáciou Posolstva Grálu
v roku 2017
   novinka!

Editoriál

Vážení čitatelia!
V živote sme neočakávane posta- vení pred otázky, ktoré nás, zdá sa, zastihnú vždy nepripravených. Sme postavení pred riešenie ne- predpokladaných, a často aj neže- laných situácií.
Mám známu, ktorá ako sedemnásť- ročná mala autonehodu. Zrazil ju motocykel. Pre dospievajúce dievča to bol šok, s ktorým sa dlho nevedela vysporiadať. Vyvstali otázky. Prečo ja?       Viac...

Knižná ponuka

Abd-ru-shin
Vo svetle Pravdy

Posolstvo Grálu


Tu v predaji

--- A K C I A ---

Kolekcia štyroch DVD!
17,80 € (536,24 Sk)

Pri kúpe celej DVD edície
získate štyri DVD za výhodnú cenu.

Akciová ponuka DVD obsahuje:
DVD Smrť a druhý breh
DVD Strach a depresia
DVD Umrieť dôstojne
DVD Osud a reinkarnácia